טבעה של קבוצה

מודל להנחיית תוכן -תהליכי בקבוצות למידהמאת: בת-ח שפירא ואורית שרת פורטר
‫מודל ההנחיה המוצג במאמר הנו מודל יישומי פרקטי-דינמי להנחיית תוכן -‫תהליכי המדגיש את כוחו של התהליך הקבוצתי ככלי מקד למידה, ונולד מהצורך שזיהינו ב'שטח', בקרב סטודנטים  הלומדים הנחיית קבוצות בתוכניות ‫הכשרה שונות, בה אנו מלמדות ובקרב מנחי בפועל שאנו פוגשות בהדרכות ‫אישיות או קבוצתיות, המבקשים להכיר יותר את "טבעה של הקבוצה" לשכלול ‫מיומנויות הובלת קבוצה להשגת מטרותיה.

‫המודל מתבסס על דר ההנחיה שלנו, שהתגבשה במהל השנים , יחד ולחוד, ‫מתוך הניסיון המקצועי המצטבר בהנחיית קבוצות וחיפוש אחר הבניה תיאורטית לדרך הולמת להנחיה מאפשרת ומיטיבה. המודל אקלקטי מבחינה תיאורטית, בהתבססו על תיאוריות שונות ומשלימות ‫מתחום התוכן של הנחיית קבוצות – עקרונות ורעיונות מרכזיי מתיאוריות

‫התפתחות הקבוצה בשלבי , תיאוריות המתייחסות לקבוצה כמשחזרת יחסי ‫ודפוסי שהופנמו במשפחה הגרעינית, ותיאוריות המתייחסות לקבוצה כישות.
הנחיית תוכן -תהליכי בקבוצות למידה ‫לתהליכי למידה בקבוצה תוך התנסות וההשתתפות פעילה הענקנו את שם הכותרת ‫" קורס- סדנא פרקטי-דינמי" היות ובמובנים מסוימים הוא מעניק ידע ומיומנויות במטרה ‫להגיע לתוצאות יישומיות ובמובני אחרי מכוון להעצמה ולהתפתחות אישית-רגשית, ‫משתנים, בהתאם למטרת הקבוצה.

קורס או סדנא מסוג זה מתקיים , על פי רוב, בפורמט "ישיבה במעגל מול לוח" ומתבסס על ‫למידה שיתופית , כשחברי הקבוצה עוברי תהלי אישי ובין -אישי תו חשיפה מתבקשת.
‫המנחה נע, בהתאם לצורך , בין פעולות הנחיה כשהוא יושב במעגל, לפעולות הוראה ‫כשהוא עומד ליד הלוח. ישנה הזמנה לבירור מניעי , סיבות ורצונות, להגיע להבנות ‫אלה מושגי בדר של חוויה והתנסות במינונים ‫ותובנות, לבטא ולתרגל ע חברי הקבוצה באופן מובנה או ספונטאני.

‫הנחיית תוכן -תהלי הנה כלי מתבקש להובלת תהליכי למידה ב"קורס-סדנא", בהתייחסה ‫להשפעת התהליך בקבוצה על תכניה ולהשפעת תכני הלמידה על התהליך הקבוצתי. ‫המנחה בדר זו, מחפש דרכי ליצירת הלימה בי שתי רמות ההתרחשות בקבוצה – הרמה ‫הגלויה של התוכן )‪ (textוהרמה הסמויה של התהליך )‪ .(subtextלפיכך , תנאי הכרחי ‫להובלת קבוצה ללמידה משמעותית מחוללת שינוי לצד בקיאות בתכני הלמידה, הינו ‫הכרות עם התהליך הקבוצתי הרוחש ברמה הסמויה והכרה בו. יצירת הקשר בי התוכן ‫הנלמד לתהליך הקבוצתי הופכת א ת הקבוצה לאמצעי מתודי עיקרי ומרתק בלמידה, כשההפעלות המתודיות שנועדו לחוויה, המחשה, תרגול והתנסות, משמשות ג ככלי ליצירת ההלימה המתבקשת. ‫המודל המוצע מתייחס להנחיית תוכן -תהליך כפי שהיא מתקיימת במבנה המורכב של ‫קבוצות למידה תוך התנסות, לכן ראשית מתבקש להגדיר את המושגי 'תוכן ' ו'תהליך ', ‫כפי שה באי לביטוי בקבוצות הללו.

‫1. תוכן – כל המתחולל ברמה הגלויה של הקבוצה באופן מוחשי, כולל החומר הלימודי העיוני )מידע( והפרקטי )התנסויות( הנלמד בקבוצה, השיח המילולי וכל התרחשות ‫שמתקיימת בקבוצה.

‫2. תהליך – כל המתקיים ברמה הסמויה של הקבוצה באופן בלתי מוחשי ולרוב בלתי ‫מודע. ‫התהליך כולל שני מרכיבי שלכל אחד מה מאפייני טיפוסיי וכל אחד מעלה סוגיות ‫הנשזרות יחד לכדי תהלי אינטגרטיבי פרקטי-דינאמי.

‫א. התהליך הדינאמי האוניברסאלי – המתרחש בי חברי הקבוצה על כל מרכיביה ‫ללא קשר לסוג הקבוצה ומטרותיה, באופן דומה בכל הקבוצות, באמצעות מנגנוני ‫העברה, השלכה והזדהות בי חברי הקבוצה וביניהם לבין המנחה.

‫ב. התהליך הדינאמי תלוי-המשימה – האופייני לקבוצות בעלות מטרה ספציפית ‫העבודה, פתיחת עסק, הנחיית ‫( רכישת המיומנות החדשה – השתלבות בעולם ‫קבוצה, אורח חיי בריא). ‫יציע לקבוצה שאלות מנחות המכוונות להתבוננות על התהליך ‫התבוננות ממוקדת על התהליך תלוי-המשימה, מנחה ‫תוכן -תהליך ב"קורס-סדנא פרקטי-דינמי" יבחין בשנייה , ישאף ליצור הלימה ויוביל ‫את הקבוצה בהתאם למטרותיה, להתבוננות משולבת במינוני משתני ובהקשר לתוכן ‫הנלמד. לשם כך , עליו ליצור מרחב קבוצתי שבטוח ושמוג להתנסות בו על ידי שמירה ‫על גבולות ברורים ויציבים )‪ .(2settingאי לכך , הנחית קבוצות למידה תוכן -תהליך בדרך ‫זו מחייבת הכרה במשמעותו של סגנון ההנחיה וההתנהלות של המנחה כמודל התנהגות ‫בעוד מנחה תהליך ‫האוניברסאלי ומנחה תוכן יציע ‫נורמטיבית בקבוצה והשפעתו על האקלים השורר בה.

‫מודל ההנחיה

‫מודל זה הנו אקלקטי מבחינה תיאורטית ומשלב בי הנחות יסוד ועקרונות מגישות ‫ותיאוריות מרכזיות בהנחיית קבוצות.

‫• עקרונות מהתיאוריה המתארת תהליכי התפתחות קבוצה בשלבי אוניברסאליים

‫• עקרונות מהתיאוריה המדגישה את היחסי בין המנחה והקבוצה, חבריה, ובינם לבין עצמם

‫• עקרונות מהתיאוריה המדגישה את הכוחות והדחפים של הקבוצה כישות דינאמית ‫המשות לתיאוריות הללו הנו שכול מבחינות במאפייני טיפוסיי של קבוצות באשר הם , ‫המאפשרים מידה של צפי ופענוח הכוחות הסמויים המתקיימים 'כא ועכשיו '3  על ידי  ‫המתחולל בהתרחשות הגלויה. התיאוריות הללו משמשות כהנחות מוצא בהנחיית ‫תוכן -תהליך במודל המוצע ומלמדות כי ברובד הסמוי רוחש "עולמה הפנימי של הקבוצה" ‫המורכב מאי ספור חומרי רגשיים . אלה מובאים 'כאן ועכשיו' למרחב הקבוצתי בשיח ‫ספונטאני, באופן גלוי אך לא תמיד במודע. ‫השתתפות בקבוצה, התכוונות לשינוי אישי והתמודדות ע אתגרי למידה בכלל, ובפרט ‫למידה תו התנסות, הכרוכה ביתר חשיפה ומעורבות רגשית עשויה להוות גירוי מעורר ‫לתכנים רגשיים שעלולים לשאוב את תשומת הלב הרגשית הנחוצה ללמידה. לכן , את ‫תוכנית הלמידה רצוי לתכנן מתוך ההבנה שלהשגת פניות ללמידה ולהתפתחות אישית ‫נדרש אקלים קבוצה המשרה בטחו ותחושת מוגנות במרחב בר-ניבוי. אקלים כזה מושג ‫בעיקר באמצעות יצירת הלימה בי התוכן לתהליך . הלימה כזו ממתנת ומרגיעה את הצורך ‫למקד את תשומת הלב בתכני הרגשיים , ומפנה מקו להתנסות בתכני הלמידה ובחוויות ‫חיוביות של שייכות בריאה ומעצימה לקבוצה.

‫הנחיית תוכן -תהליך , תכוון את המנחה להגיב למתחולל 'כאן ועכשיו' מתוך הבנה כי בשעה ‫שהתכנים האישיים -רגשיים הרוחשים ברמה הסמויה מקבלי ביטוי ברמה הגלויה ה‫בהיות ‫להפרעות וחוסר שקט. השתקת קולות אלה והתעלמות מהמפריעים ללמידה, לביצוע ההתנסות ולהשגת המטרה מחמיצה את ההזדמנות להתייחס אליה כאל חלק ממכלול ביטויי התהליך כפי שהוא מתחולל 'כאן ועכשיו' ברמה הסמויה. ‫לגרום ‫עשויי ‫התפתחות הקבוצה בשלבי – השפעת התהליך על התוכן ‫התפתחות הקבוצה בשלבי מתארת תהלי שמתחיל בהתקבצות פרטי יחידי . כל אחד ‫מהקבוצה נושא עמו עול אישי-רגשי, שאלות זהות וסוגיות השתייכות, דרכי התנהלות אישיות ‫ובין אישיות והתמודדות ע תכני הלמידה, משימותיה וההתנסות בנושאי השוני . אלה ‫יחד, באופן הדרגתי, תו מעבר משלב לשלב, הופכי לקבוצה מכילה המאפשרת לכל ‫חבריה למידה איכותית והתפתחות משמעותית.

‫לתפיסתנו, המטרה המרכזית של הנחיה אפקטיבית היא להביא את הקבוצה להשלמת מעגל ‫החיים שלה, על כל שלבי התפתחותה משלב ההשתייכות עד לסיום ופרידה דרך מאבקי ‫כוח ושליטה, אינטימיות והדדיות. משמע הגעה לקו הסיום מבלי להחמיץ ולאבד את ‫הקבוצה או חלק מחבריה ומבלי להחמיץ את מטרותיה. כי , בסוף התהליך מתגבשת ‫ומכוננת חוויה חיובית ה של למידה וה של חברות בקבוצה. לשם כך על המנחה להכיר ‫את שלבי התפתחות הקבוצה על הסוגיות והתמות האופייניות לה . ההכללה התיאורטית ‫של שלבי התפתחות הקבוצה מתארת התפתחות אוניברסאלית ומאפשרת לתכנן מראש ‫את סדר התכנים הדרושים להשגת מטרות הלמידה בהלימה למאפייני התהליך הצפוי. ‫ארגון תכני הלימוד, המשימות וההתנסויות תו התחשבות במבנה שלבי התפתחות הקבוצה ‫מאפשר למנחה להיות ממוקד באיתור הזדמנויות לספק את הגירוי המתאים בעיתוי הולם . ‫בדר זו, מובנה אקלים נח ללמידה, שנוצר בשל ההלימה המתבקשת בי מידת המוגנות ‫והאינטימיות בקבוצה לבי אופי החשיפה ועומקה, ה התו אישית – התמודדות עם הגנות ‫ויצירת בשלות לחקירה פנימית, והבין אישית – התמודדות ע סוגיות של יחסי .

‫למרות אופיו האוניברסאלי של התהליך , הרי שבכל קבוצה הוא מושפע מנסיבות חייה, כשהביטוי הגלוי של השלבי השוני יהיו שוני ומגווני . השיח הגלוי שנוצר בכל ‫אחת מהקבוצות עשוי להעיד על השלב ההתפתחותי שלה ולתרום להבנת התנהגות של ‫חבריה ומכאן לייחס משמעות לנושאי שמתפתחים ברמה הגלויה.

‫עקרון השמות המשותפות – השפעת התוכן על התהליך

‫‫עקרון התמות המשותפות מתקיים , לפי מודל הקונפליקט המוקדי( ויטיקר וליברמן )האמביוולנטי ‫לקבוצה ולסיטואציה 'כאן ועכשיו'.
ניתן לראות בהתפתחות השיח ברמה הגלויה ניסיון ‫משותף ליישב את הכוחות האישיים -רגשיים המנוגדים שמתקיים ברמה הסמויה ‫וברמה הגלויה הוא מתפתח כשיח חופשי מטאפורי המסווה ברמה הסמויה התגייסות ‫משותפת של חברי הקבוצה, והקבוצה כישות, למציאת פתרונות לתחושות לא נוחות ‫בקבוצה את יחס ‫פרטי ‫מדחיקי ‫באמצעות מנגנוני ההגנה ‫ולהרגיע .

‫בקבוצת למידה תוך התנסות נוצרת סתירה לכאורה ברמה הגלויה, בין ‫לאינטראקציה הספונטאנית והשיח החופשי המזדמנים מאופי דרכי הלמידה, לבין הקדשתו ‫ללימוד מובנה ומאורג של תכני הלמידה והמיומנויות. סתירה זו מתיישבת באמצעות ‫שימוש נכו ביחסי הגומלי בי התוכ לתהלי ורתימת ביטויי התהליך ברמה הגלויה, ‫השיח המטאפורי והקולות הקבוצתיים, לטובת התוכן הלימודי. נושאי הלימוד המתווים

‫את נושאי התמות העולות מתוך התהליך הסמוי מעניקים לתהליך את אופיו תלוי המשימה, ‫מעבר לאופיי האוניברסאלי של קבוצות ואופייה הייחודי של כל קבוצה וקבוצה.
עקרון ‫התמות המשותפות מאפשר למנחה לזהות בשיחה המתפתחת בקבוצה חומר בעל ערך רגשי הנובע מהתהליך האוניברסאלי( ועיוני )המתקשר לתהליך תלוי המשימה, ‫מכאן , התייחסות אליה כאל הפרעה ללמידה מחמיצה את הכלי העיקרי ללמידה בקבוצת ‫תוכן -תהליך , הקושר את ה'כאן ועכשיו' המתחולל ברמה הסמויה לנושא הנלמד.

‫יצירת מרחב קבוצתי המאפשר התפתחות ולמידה, ‫אנו מאמינות כי למידה איכותית מתקיימת כאשר מוצב בפני הלומדים תסכול כזה ‫המגרה סקרנות וחקירה א נמנע מתסכול יתר שמשתק או מטלטל. לכדי , מודל הנחייה זה ‫מציע להתאים את רמת התסכול לטבעה הייחודי והאוניברסאלי של הקבוצה, במטרה ליצור ‫פניות ללמידה4. אנו סבורות כי ההלימה בי שתי הרמות )הגלויה של התוכן והסמויה של ‫התהליך ( וכריכת יחד במינונים נכונים , של מיקוד בתוכן והתייחסות לתהליך ההולמים את ‫מטרת הקבוצה, תו שימוש מודע בעקרונות התיאורטיים המתאימים , יוצרת את המרחב ‫המאפשר למידה אפקטיבית, משמעותית ורלוונטית.

‫החוויה של התנסות מוגנת במרחב שבטוח להתנסות בו ובאקלים של אמו מאפשרת ‫למשתתפי להעז ולהתנסות בדברי חדשי , באופן הדרגתי, צעד אחר צעד, לצד ותו כדי ‫התפתחות הקבוצה, בתו המרחב המשות שאת גבולותיו מגדיר הסטינג. לאור כל הדרך ‫מוטלת על המנחה האחריות לקיים ולשמור על הגבולות ולתחזק באופן עקבי ויציב מתוך ‫הכרה במשמעות והשפעת על התהליך . השמירה על הסטינג באופן תקשורתי, נעים.

‫שיטה זו נבדלת משיטת הנחייה תוכן -תהליך דינאמית, הרותמת את הרעיון שתכני מתו התהליך המתחולל ‫ברמה הסמויה עולי אל הרמה הגלויה לטובת למידה מתו תסכול כשהמנחה נמנע במכוון מ"ללמד" ומניח ‫ל'כאן ועכשיו' לנווט את התוכן . בשיטת הנחיה כזו הוא נמנע ממת מידע/ידע, ללמד, להדרי , להמשיג, ולעיתים , ‫אף לעבד.